event

25/06–27/06

Workshop: Politics And Practices of Urban (Mis)Behaviour

In deze driedaagse workshop onder leiding van Failed Architecture onderzoeken we de rol van de gebouwde omgeving bij het (de)reguleren van gedrag in de openbare ruimte. Het programma bestaat uit lezingen en verschillende activiteiten.

In the course of the three-day workshop led by Failed Architecture, we will explore the role of the built environment in (de)regulating behaviour in public space. The program contains various lectures and activities.

Onze gebouwde omgeving maakt onderscheid tussen openbare en privé ruimte, een scheiding die illustreert dat bepaalde gedragingen kunnen (of moeten) worden uitgevoerd in het bijzijn van mensen, terwijl andere verborgen moeten blijven. Tegenwoordig, in tijden van vastgoedspeculatie en sluipende vercommercialisering van de commons, zijn controle op en bewaking van de openbare ruimte alleen maar toegenomen. Deze context vergroot de rol van de gebouwde omgeving als instrument dat bepaald wie welkom is en hoe men zich moet gedragen in het openbaar.

In de driedaagse workshop Do Not Enter: Politics And Practices of Urban (Mis) Behavior, onder leiding van Ameneh Solati en María Mazzanti (Failed Architecture), onderzoeken we de rol van de gebouwde omgeving bij het (de)reguleren van gedrag in de openbare ruimte. De locatie van de workshop – RAUM en het ontwikkelingsgebied van de Leidsche Rijn in Utrecht – biedt een unieke kans inzicht te krijgen in hoe een stad zowel inclusief als exclusief kan zijn, afhankelijk van seksualiteit, geslacht, religieuze overtuiging, sociale en economische status, leeftijd, skills en culturele achtergrond. Door het gebied te documenteren en analyseren, zullen we tijdens deze workshop in kaart brengen waar gedragsregulatie plaatsvindt en hoe dit zich manifesteert in het stedelijk landschap. Tegelijkertijd zullen we strategieën van verzet, zelforganisatie, plezier en zorg onderzoeken die inspireren voorbij te gaan aan dat wat in onze steden actief wordt gematerialiseerd.

Tijdens de workshop zullen we experimentele cartografieën – kaarten – ontwikkelen om de bevindingen te analyseren en te presenteren. Daarnaast zullen we door middel van presentaties, alternatieve lezingen, verkenning van de locatie, kritische oefeningen, discussies en groepswerk, de stad bekijken als instrument om hegemonische verhalen over controle tegen te gaan.

Verdere details van het programma, zoals de gastsprekers, wordt binnenkort bekend gemaakt.

De voertaal van de workshops is Engels.

Three-day workshop led by Failed Architecture

The built environment dictates social norms in the very basic distinction between public and private space, a division that embodies the fact that certain behaviours can (or must) be performed in front of people, while others must remain hidden. These days, amid intense real estate speculation and the creeping marketisation of the commons, control and surveillance of public space have only become more acute. In this context, the built environment increasingly serves as a tool to dictate who is welcome and how they must behave in public space.

In the course of the three-day workshop Do Not Enter: Politics And Practices of Urban (Mis)Behaviour, led by Ameneh Solati and María Mazzanti (Failed Architecture), we will explore the role of the built environment in (de)regulating behaviour in public space. The workshop’s location — RAUM and the developing area of the Leidsche Rijn in Utrecht— offers a unique opportunity to understand how a city can be either inclusive or exclusive depending on sexuality, gender, religious beliefs, social and economic status, age, abilities and cultural background. By documenting and analysing the area, we will identify where behavioural regulation happens and how it manifests in the urban landscape. Simultaneously, we will examine strategies of resistance, self-organisation, pleasure, and care that inform a capacity to think and act beyond what is actively materialised in the city.

During the workshop, we will develop experimental cartographies – maps – to analyse and present our findings. Through presentations, alternative readings, site exploration, critical exercises, discussions, and group work, we will engage with the city as a tool to counteract hegemonic narratives of control.

The guest lecturers will be announced soon. 

Dagelijks
9:30 uur: inloop
10:00 uur: start programma
19:00 uur: einde

Locatie: 
RAUM (zolang de covid-regels dit toelaten, anders wordt de workshop verplaatst naar een online omgeving.)
RAUM (as long as the covid regulations allow it, otherwise the workshop will be moved to an online environment.)

Tickets
Students: €45,-
Professionals: €65,-

We Are Public Student €32,50
We Are Public Professional €52,50

lunch is included in the ticket

TICKETS
facebook insta twitter youtube itunes spotify zaag oog search